I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) informuję, że w dniu 27 lutego 2017 r. o godz. 1000 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubience odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Dubienka.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII sesji.
4. Informacja Wójta Gminy w zakresie spraw bieżących.
5. Interpelacje radnych.
6. Podjęcie uchwały Nr XXIV/94/17 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały Nr XXIV/95/17 zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
8. Podjęcie uchwały Nr XXIV/96/17 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dubienka.
9. Podjęcie uchwały Nr XXIV/97/17 w sprawie ustalenia dopłaty do cen wody i ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gminy Dubienka.
10. Podjęcie uchwały Nr XXIV/98/17 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017.
11. Podjęcie uchwały Nr XXIV/99/17 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członów Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dubience oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
12. Podjęcie uchwały Nr XXIV/100/17 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata „2017 – 2025”.
13. Podjęcie uchwały Nr XXIV/101/17 w sprawie prawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dubienka za 2016 rok.
15. Odpowiedzi na interpelacje.
16. Wolne wnioski i sprawy różne.
17. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady

/-/ Włodzimierz Turewicz