I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) informuję, że w dniu 29 marca 2017 r. o godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubience odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Dubienka.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV sesji.
4. Informacja Wójta Gminy w zakresie spraw bieżących.
5. Interpelacje radnych.
6. Podjęcie uchwały Nr XXV/102/17 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały Nr XXV/103/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
8. Podjęcie uchwały Nr XXV/104/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze gminy Dubienka wyjątków od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.
9. Podjęcie uchwały Nr XXV/105/17 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Wolne wnioski i sprawy różne.
12. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady

/-/ Włodzimierz Turewicz