I N F O R M A C J A
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) informuję, że w dniu 23 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubience odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Dubienka.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXV sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Informacja wójta w zakresie spraw bieżących.
6. Podjęcie uchwały nr XXVI/106/17 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Dubienka z wykonania budżetu za 2016 r.
 przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłożonego przez Wójta Gminy Dubienka rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
 przedstawienie uchwały Nr 1/17 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubienka z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Gminy Dubienka za rok 2016 i wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dubienka.
 przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubienka w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubienka za 2016 rok.
 przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubienka o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dubienka z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
 dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
7. Podjęcie uchwały nr XXVI/107/17 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubienka z wykonania budżetu za 2016 r.
8. Podjęcie uchwały nr XXVI/108/17 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały nr XXVI/109/17 zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
10. Podjęcie uchwały nr XXVI/110/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy.
11. Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubience z działalności jednostki w I półroczu 2017 r.
12. Odpowiedzi na interpelacje.
13. Wolne wnioski i sprawy różne.
14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

/-/ Włodzimierz Turewicz