Dubienka, dnia 24 sierpnia 2017 r.
RG. 0002.28.2017
I N F O R M A C J A
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) informuję, że w dniu 30 sierpnia 2017 r. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubience odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Dubienka.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad XXVI i XXVII sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Informacja wójta w zakresie spraw bieżących.
6. Podjęcie uchwały nr XXVIII/113/17 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały nr XXVIII/114/17 zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
8. Podjęcie uchwały nr XXVIII/115/17 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Dubienka zaliczanych do sektora finansów publicznych.
9. Podjęcie uchwały nr XXVIII/116/17 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju turystyki i współpracy transgranicznej gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Horodło, Kamień, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź i gminy Huszcza.
10. Podjęcie uchwały nr XXVIII/117/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Dubienka.
11. Informacja Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej dotycząca zmian w statucie związku.
12. Odpowiedzi na interpelacje.
13. Wolne wnioski i sprawy różne.
14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

/-/ Włodzimierz Turewicz