Plakat_Dubienka-1

OGŁOSZENIE
o konsultacjach społecznych w sprawie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dubienka

Gmina Dubienka przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dubienka na lata 2017-2023.

Opracowanie ww. dokumentu umożliwi efektywne pozyskiwanie środków unijnych na różne działania planowane do realizacji na terenie Gminy Dubienka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020) oraz innych programów i funduszy. Posiadanie tego dokumentu jest warunkiem niezbędnym do aplikowania o środki zewnętrzne w ramach działania 13.4 „Rewitalizacja obszarów wiejskich” RPO WL 2014-2020.

Zgodnie z definicją rewitalizacja to kompleksowy wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, inicjowany w celu wyprowadzenia obszaru problemowego na terenie gminy ze stanu kryzysowego poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju.

W związku z powyższym, zapraszam wszystkich interesariuszy rewitalizacji w tym: organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, mieszkańców gminy oraz osoby/instytucje zainteresowane rewitalizacją gminy na pierwsze spotkanie informacyjno-konsultacyjne, które odbędzie się 06 września 2017 r. o godz. 13:30 w świetlicy wiejskiej w Dubience ul. 3 Maja 19.

Podczas spotkania przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia związane z rewitalizacją a także wstępnie wyznaczone na terenie gminy granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Ponadto przeprowadzona zostanie dyskusja mająca na celu poznanie potrzebi oczekiwań mieszkańców, a także określenie najważniejszych problemów i potencjałów charakteryzujących wyznaczony obszar rewitalizacji.

Jestem przekonany, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów koniecznych do rozwiązania
w procesie rewitalizacji oraz możliwych do wykorzystania potencjałów obszaru rewitalizacji.

WÓJT
/-/ mgr Waldemar Domański

ZAPROSZENIE NA PIERWSZE KONSULTACJE SPOŁECZNE

Gmina Dubienka przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dubienka na lata 2017-2023.

Opracowanie ww. dokumentu umożliwi efektywne pozyskiwanie środków unijnych na różne działania planowane do realizacji na terenie Gminy Dubienka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020) oraz innych programów i funduszy. Posiadanie tego dokumentu jest warunkiem niezbędnym do aplikowania o środki zewnętrzne w ramach działania 13.4 „Rewitalizacja obszarów wiejskich” RPO WL 2014-2020.

Zgodnie z definicją rewitalizacja to kompleksowy wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, inicjowany w celu wyprowadzenia obszaru problemowego na terenie gminy ze stanu kryzysowego poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju.

W związku z powyższym, zapraszam wszystkich interesariuszy rewitalizacji w tym organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, mieszkańców gminy oraz osoby/instytucje zainteresowane rewitalizacją gminy na pierwsze spotkanie informacyjno-konsultacyjne, które odbędzie się 06 września2017 r. o godz. 13:30 w świetlicy wiejskiej w Dubience ul. 3 Maja 19.
Podczas spotkania przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia związane z rewitalizacją a także wstępnie wyznaczone na terenie gminy granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Ponadto przeprowadzona zostanie dyskusja mająca na celu poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców, a także określenie najważniejszych problemów i potencjałów charakteryzujących wyznaczony obszar rewitalizacji.

Jestem przekonany, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów koniecznych do rozwiązania
w procesie rewitalizacji oraz możliwych do wykorzystania potencjałów obszaru rewitalizacji.

WÓJT
/-/ mgr Waldemar Domański