GMINA DUBIENKA PRZYSTĄPIŁA DO OPRACOWANIA
LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY DUBIENKA NA LATA 2017-2023

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dubienka będzie opracowany zgodnie z Wytycznymi
w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 zatwierdzonymi w dniu
3 lipca 2015 r. przez Ministra Rozwoju (tekst jednolity z dnia 2 sierpnia 2016 r.).

Program ten będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze Gminy Dubienka wymagających szczególnego wsparcia. Ponadto Program umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania do projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014–2020. Zaplanowane do realizacji projekty
w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, zwiększenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych będzie kompleksowym i efektywnym procesem, mającym za zadanie wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, spowodowanego koncentracją negatywnych zjawisk:

społecznych (ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciążka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, wielodzietność, przemoc w rodzinie, alkoholizm, przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym),
gospodarczych (niski poziom przedsiębiorczości, słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw),
środowiskowych (przekroczenie standardów jakości środowiska, obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska),
przestrzenno-funkcjonalnych (niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej zły stan techniczny, brak dostępu do podstawowych usług lub ich niska jakość, niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niski poziomu obsługi komunikacyjnej, niedobór lub niska jakość terenów publicznych),
technicznych (degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym
o przeznaczeniu mieszkaniowym, niefunkcjonowanie rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności
w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska),
przy aktywnym udziale i współpracy z lokalną społecznością.

Pierwszym etapem prac nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie całościowa diagnoza Gminy Dubienka umożliwiająca wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, charakteryzujących się największą kumulacją problemów społeczno-gospodarczych i możliwych do wyzwolenia lokalnych potencjałów w ww. sferach.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców
i wszystkie inne osoby oraz podmioty, które chcą mieć wpływ na rozwój Gminy do włączenia się do prac nad diagnozą i wyznaczeniem obszarów zdegradowanych i do rewitalizacji.

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym gminy i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.

Jednocześnie zapraszamy przedstawicieli sektorów publicznego, społecznego i gospodarczego na spotkania konsultacyjne, które umożliwią poznanie oczekiwań i potrzeb interesariuszy rewitalizacji oraz dokładną diagnozę Gminy Dubienka w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Szczegółowe informacje dotyczące ww. spotkań konsultacyjnych zostaną podane w późniejszym terminie.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów gminy koniecznych do rozwiązania
w procesie rewitalizacji, a także lokalnych potencjałów.

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 11września 2017 r.

Wójt
/-/ mgr Waldemar Domański

ANKIETA