07_Plakat_DubienkaI A4-1

ZAPROSZENIE
NA KOLEJNE KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zapraszam wszystkich interesariuszy rewitalizacji w tym organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, mieszkańców gminy oraz osoby/instytucje zainteresowane rewitalizacją gminy na kolejne spotkania konsultacyjne, które odbędą się:

14 września 2017r. (czwartek) o godz. 12:00 w świetlicy wiejskiej w Siedliszczu
14 września 2017r. (czwartek) o godz. 13:00 w budynku remizy OSP w Skryhiczynie
14 września 2017r. (czwartek) o godz. 14:00 w świetlicy wiejskiej w Dubience ul. 3 Maja 19

Podczas spotkania:

zostanie zaprezentowany obszar zdegradowany i rewitalizacji, wynikający z diagnozy i uwzględniający uwagi z pierwszych konsultacji społecznych,
propozycje celów i działań Lokalnego Programu Rewitalizacji,
zostaną omówione zgłoszone dotychczas projekty rewitalizacyjne.

Jestem przekonany, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo cenne uwagi i propozycje, które przyczynią się do opracowania akceptowalnych społecznie i finalnych granic i powierzchni obszarów zdegradowanego i rewitalizacji, celów i działań, finalnej listy przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych i tym samym przyczynią się do wykorzystania wszystkich potencjałów obszaru rewitalizacji.

Wójt
/-/ mgr Waldemar Domański