W związku ze zmianą ustawy z ustawy z dnia 13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) Rada Gminy Dubienka podjęła następujące uchwały : akt(1) akt(2)

Jednocześnie przypominam o terminowym uiszczeniu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów do 31 grudnia 2017 roku. Nie zachowanie terminu będzie skutkowało wszczęciem postępowania egzekucyjnego.