Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne w Dubience Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że utworzyło punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie  przedsiębiorstwa.
Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w godzinach od 10:00 do 14:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będą przyjmowane przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, popiół a także odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Dostarczane odpady będą przyjmowane nieodpłatnie.

Prezes Zarządu
Janusz Kański