Ogłoszenie
Wójta Gminy Dubienka
o obniżeniu cen sprzedaży drewna opałowego

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie zarządzenia Nr 65/2017 Wójta Gminy Dubienka z dnia 11 października 2017 r. zostały obniżone ceny sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew z pasa drogowego dróg wewnętrznych w miejscowości Starosiele, stanowiących własność Gminy Dubienka, oznaczonych numerami działek 198/4, 572 i 579.
Ustalono obniżone ceny sprzedaży drewna w wysokości:
– sosna ( średniowymiarowe ) 60,00 zł brutto za 1 m3,
– brzoza ( średniowymiarowe ) 70,00 zł brutto za 1 m3,
– sosna, brzoza ( drobnica ) 20,00 zł brutto za 1 m3.

Sprzedaż drewna odbywać się będzie na podstawie wniosku ( podania ) złożonego w sekretariacie Urzędu Gminy Dubienka w terminie do dnia 20 października 2017 r. i po uzgodnieniu terminu wywozu drewna z pracownikiem Urzędu Gminy – pokój nr 7.
Wywóz drewna winien nastąpić w terminie trzech dni od dnia złożenia wniosku, po uprzednim dokonaniu wpłaty należności za drewno na konto Gminy Dubienka: Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie Filia Dubienka 54 8187 0004 2002 0000 0882 0002 tytułem: „Wpłata za drewno”
Koszt załadunku i transportu drewna należy do nabywcy.
Dowodem uprawniającym do wywozu drewna będzie „Protokół zdawczo-odbiorczy” wraz z fakturą.
Informacje dotyczące sprzedaży drewna można uzyskać w Urzędzie Gminy Dubienka – pokój nr 7, Tel. 82 566 80 82 w godzinach pracy Urzędu.

Wójt
/-/ mgr Waldemar Domański