Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) informuję, że w dniu 19 października 2017 r. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubience odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Dubienka.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Informacja wójta w zakresie spraw bieżących.
6. Podjęcie uchwały nr XXX/122/17 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały nr XXX/123/17 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
8. Podjęcie uchwały nr XXX/124/17 w sprawie zaciągnięcia w 2017 roku długoterminowego kredytu bankowego.
9. Podjęcie uchwały nr XXX/125/17 w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dubienka na lata 2017 – 2023.
10. Podjęcie uchwały nr XXX/126/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Gminnego Zespołu Szkół w Dubience w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Artylerii I Armii Wojska Polskiego w Dubience.
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Wolne wnioski i sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

/-/ Włodzimierz Turewicz