Dubienka, dnia 22 listopada 2017 r.
RG. 0002.32.2017
I N F O R M A C J A
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) informuję, że w dniu 29 listopada 2017 r. o godz. 1300 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubience odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Dubienka.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad XXX i XXXI sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Informacja wójta w zakresie spraw bieżących.
6. Podjęcie uchwały Nr XXXII/129/17 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały Nr XXXII/130/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Dubienka na rok 2018.
8. Podjęcie uchwały Nr XXXII/131/17 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Dubienka.
9. Przyjęcie stawki podatku rolnego na rok 2018.
10. Przyjęcie stawki podatku leśnego na rok 2018.
11. Podjęcie uchwały Nr XXXII/132/17 w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
12. Podjęcie uchwały Nr XXXII/133/17 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dubienka
13. Podjęcie uchwały Nr XXXII/134/17 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
14. Odpowiedzi na interpelacje.
15. Wolne wnioski i sprawy różne.
16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

/-/ Włodzimierz Turewicz