Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:
a) podejmowanie działalności gospodarczej
– limit środków: 200 000,00 zł (ogłoszenie o naborze 10/2017)
b) budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
– limit środków: 133 883,72 zł (ogłoszenie o naborze 11/2017)
c) zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego
– limit środków: 570 447,62 zł (ogłoszenie o naborze 12/2017)

Termin naboru wniosków: 27 listopada 2017 roku – 11 grudnia 2017 roku
Szczegółowe informacje na stronie www.ziemiachelmska.pl zakładka: LEADER 2014-2020/Podzakłada: Ogłoszenia o naborach wniosków oraz w Biurze LGD „Ziemi Chełmskiej”
Pl. Niepodległości 1/330 w Chełmie, tel:. 82 562-75-71