I N F O R M A C J A
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) informuję, że w dniu 28 grudnia 2017 r. o godz. 1000 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubience odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Dubienka.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Informacja wójta gminy z całokształtu zadań zrealizowanych w 2017 roku.
6. Podjęcie uchwały nr XXXIII/135/17 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały nr XXXIII/136/17 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
8. Podjęcie uchwały nr XXXIII/137/17 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018:
– przedstawienie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem wójta gminy;
– odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie dotyczącej projektu uchwały budżetowej na 2018 rok;
– odczytanie opinii Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczącej projektu uchwały budżetowej;
– odczytanie opinii stałych komisji rady gminy o projekcie budżetu i wniosków komisji;
– odczytanie stanowiska wójta gminy w sprawie opinii komisji i wniosków radnych;
– dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
– głosowanie projektu uchwały budżetowej.
9. Podjęcie uchwały nr XXXIII/138/17 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:
– odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie dotyczącej projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
10. Przyjęcie planu pracy rady gminy na rok 2018.
11. Przyjęcie planów pracy stałych komisji rady gminy na rok 2018.
12. Odpowiedzi na interpelacje.
13. Wolne wnioski i sprawy różne.
14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

/-/ Włodzimierz Turewicz