I N F O R M A C J A
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) informuję, że w dniu 12 stycznia 2018 r. o godz. 1400 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubience odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy Dubienka.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwały nr XXXIV/139/18 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
6. Podjęcie uchwały nr XXXIV/140/18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
7. Podjęcie uchwały nr XXXIV/141/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
8. Podjęcie uchwały nr XXXIV/142/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Wolne wnioski i sprawy różne.
11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

/-/ Włodzimierz Turewicz