I N F O R M A C J A
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) informuję, że w dniu 27 marca 2018 r. o godz. 1000 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubience odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy Dubienka.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV sesji.
4. Informacja Wójta Gminy w zakresie spraw bieżących.
5. Interpelacje radnych.
6. Podjęcie uchwały nr XXXV/144/18 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały nr XXXV/145/18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
8. Podjęcie uchwały nr XXXV/146/18 w sprawie podziału gminy Dubienka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
9. Podjęcie uchwały nr XXXV/147/18 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2018 – 2021” gminy Dubienka.
10. Podjęcie uchwały nr XXXV/148/18 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych.
11. Podjęcie uchwały nr XXXV/149/18 w sprawie ustalenia dopłaty do cen wody i ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gminy Dubienka.
12. Podjęcie uchwały nr XXXV/150/18 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018.
13. Podjęcie uchwały nr XXXV/151/18 w sprawie podziału Gminy Dubienka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dubienka za 2017 rok.
15. Odpowiedzi na interpelacje.
16. Wolne wnioski i sprawy różne.
17. Zakończenie obrad.