I N F O R M A C J A
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) informuję, że w dniu 15 maja 2018 r. o godz. 900 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubience odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Dubienka.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji.
4. Informacja Wójta Gminy w zakresie spraw bieżących.
5. Interpelacje radnych.
6. Podjęcie uchwały nr XXXVI/151/18 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu w Chełmie w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach dla przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu.
7. Podjęcie uchwały nr XXXVI/152/18 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2018 – 2021” gminy Dubienka.
8. Informacja z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Dubienka w 2017 roku.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Wolne wnioski i sprawy różne.
11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ Włodzimierz Turewicz