I N F O R M A C J A
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) informuję, że w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 800 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubience odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Dubienka.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Informacja wójta w zakresie spraw bieżących.
6. Podjęcie uchwały nr XXXVII/153/18 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Dubienka z wykonania budżetu za 2017 r.
 przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłożonego przez Wójta Gminy Dubienka rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
 przedstawienie uchwały Nr 1/18 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubienka z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Gminy Dubienka za rok 2017 i wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dubienka.
 przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubienka w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubienka za 2017 rok.
 przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubienka o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dubienka z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
 dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały nr XXXVII/154/18 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubienka z wykonania budżetu za 2017 r.
8. Podjęcie uchwały nr XXXVII/155/18 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały nr XXXVII/156/18 zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Wolne wnioski i sprawy różne.
12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ Włodzimierz Turewicz