I N F O R M A C J A
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) informuję, że w dniu 19 lipca 2018 r. o godz. 900 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubience odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Dubienka.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad XXXVII i XXXVIII sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Informacja Wójta Gminy w zakresie spraw bieżących.
6. Podjęcie uchwały nr XXXIX/158/18 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały nr XXXIX/159/18 zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
8. Podjęcie uchwały nr XXXIX/160/18 w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dubienka”.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Wolne wnioski i sprawy różne.
11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ Włodzimierz Turewicz