I N F O R M A C J A
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) informuję, że w dniu 3 września 2018 r. o godz. 1100 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubience odbędzie się XL sesja Rady Gminy Dubienka.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Informacja Wójta Gminy w zakresie spraw bieżących.
6. Podjęcie uchwały nr XL/161/18 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały nr XL/162/18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
8. Odpowiedzi na interpelacje.
9. Wolne wnioski i sprawy różne.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ Włodzimierz Turewicz