f4

W dniu 5 listopada 2018 r. o godz. 1400 Gmina Dubienka uroczyście przekazała bezpłatnie umową użyczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubience sprzęt zakupiony ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości zgodnie z umową nr DFS-II-7211-485/18 z dnia 20.08.2018r. na „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubience”, tj.:
1. Defibrylator AED zgodny z wytycznymi ERC 2015 (torba (skrzynka), klucz pediatryczny, zestaw szkoleniowy) szt.1
2. Nożyce hydrauliczne S312 (LUKAS) szt.1
3.Cylinder rozpierający R410(rozpieracz kolumnowy) z zestawem końcówek (LUKAS)

Łączna wartość początkowa oddanego w bezpłatne używanie sprzętu będącego przedmiotem umowy, na dzień podpisania umowy wynosi: 42 306,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące trzysta sześć złotych 00/100). Wkład własny Gminy Dubienka to 1% wartości czyli 423,06 zł a dofinansowanie to 99% to jest 41882,94 zł.

1

20181105_135912

20181105_135942

20181105_135951

20181105_135955

20181105_140006

20181105_140109

20181105_140351