Informuję, że w dniu 30 listopada 2018 r. o godz. 1000 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubience odbędzie się II sesja Rady Gminy Dubienka.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad I sesji.
 4. Podjęcie uchwały nr II/3/18 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały nr II/4/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Dubienka na rok 2019.
 6. Podjęcie uchwały nr II/5/18 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Dubienka
 7. Przyjęcie stawki podatku rolnego na rok 2019.
 8. Przyjęcie stawki podatku leśnego na rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały II/6/18 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubienka.
 10. Podjęcie uchwały II/7/18 w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Dubienka.
 11. Podjęcie uchwały II/8/18 w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Dubienka.
 12. Podjęcie uchwały II/9/18 w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Dubienka.
 13. Podjęcie uchwały II/10/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dubienka.
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

       Przewodniczący Rady

     /-/ Mieczysław Neczaj