I N F O R M A C J A

Informuję, że w dniu 28 grudnia 2018 r. o godz. 900 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubience odbędzie się III sesja Rady Gminy Dubienka.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad II sesji.
 4. Podjęcie uchwały nr III/11/18 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019:
 • – przedstawienie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem wójta gminy;
 • – odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie dotyczącej  projektu uchwały budżetowej na 2019 rok;
 • – odczytanie opinii Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczącej projektu uchwały budżetowej;
 • – odczytanie opinii stałych komisji rady gminy o projekcie budżetu i wniosków komisji;
 • – odczytanie stanowiska wójta gminy w sprawie opinii komisji i wniosków radnych;
 • – dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
 • – głosowanie projektu uchwały budżetowej.
 1. Podjęcie uchwały nr III/12/18 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:
 • – odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie dotyczącej  projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
 • – dyskusja nad projektem uchwały;
 • – głosowanie projektu uchwały.
 1. Podjęcie uchwały nr III/13/18 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 2. Podjęcie uchwały nr III/14/18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 3. Podjęcie uchwały nr III/15/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do celów przyznawania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 4. Podjęcie uchwały nr III/16/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy.
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Zakończenie obrad.

 

               Przewodniczący Rady

               /-/ Mieczysław Neczaj