– — Historia – Brzozowiec

Brzozowiec

To jedna z najstarszych miejscowości w gminie. Pierwsza wzmianka o istnieniu wsi pojawia się w 1565 r. Nazwa wsi ulegała wielu zmianom na przestrzeni wieków. Najpierw, w pierwszej informacji o niej zapisano Berezowiec, w 1578 r. zapisano ją jako Brzezowiec, w 1752 r. Berezowce, w 1827 r. Berezowice (A. Wawryniuk, dz.cyt., s. 10-15 i podane tam: B. Czopek, Nazwy miejscowe dawnej Ziemi Chełmskiej i Bełskiej (W granicach dzisiejszego państwa polskiego)

Wykaz tabelaryczny z 1796 r. podaje, że Brzozowiec jeśli chodzi o wyznanie unickie należał do parafii w Strzelcach w dekanacie dubienieckim (A. Wawryniuk, dz.cyt., s. 10-15 i podane tam: Arch.Państw.Lub. – Chełmski Konsystorz Greckokatolicki, sygn. 145, k. 61). W okresie Królestwa Polskiego wieś dzieliła losy starostwa dubienieckiego – weszła w skład Dóbr Rządowych Dubienka (Dziennik Urzędowy Woj. Lubelskiego 1822, nr 20, s. 181). Jak podaje Hipoteka m. Hrubieszowa i pow. hrubieszowskiego (Arch.Państw. Zamość – sygn. szo nr 2, poz. 70): „Dobra Narodowe Królestwa Polskiego Dubienka, składające się między innymi ze wsi Barezowiec […] w powiecie i obwodzie hrubieszowskim, województwie lubelskim położone […] takowe dobra hipoteczne w 1823 r. na imię Skarbu Publicznego Królestwa Polskiego uregulowane zostały”. Wykaz karczem guberni lubelskiej zawiera również Brzozowiec z jedną karczmą (A. Wawryniuk, dz.cyt., s. 10-15 i podane tam w/w pozycje).

Sprawocznaja kniżka (s. 53) informuje nas, że w Brzozowcu w 1905 r. było 20 domów z 245 mieszkańcami (210 prawosławnych i 35 katolików). Pierwszy w niepodległej Polsce spis powszechny z 1921 r. podaje, że Berezowiec liczył 27 domów ze 194 mieszkańcami (100 kobiet i 94 mężczyzn), na co składało się 133 prawosławnych, 59 katolików i 2 ewangelików. Pod względem narodowościowym: 136 Rusinów (tj. Ukraińców), 57 Polaków i 1 Niemiec. Wykaz parafii prawosławnych w hrubieszowskiem w 1924 r. podaje, iż w Brzozowcu mieszkało 153 prawosławnych i 55 katolików (A. Wawryniuk, dz.cyt., s. 10-15 i podane tam w/w pozycje).

W 1943 r. we wsi mieszkało 42 rodziny, z 198 lub 190 osobami. Sołtysem zarówno w 1945, jak i 1947 r. był Adolf Niedźwiecki (Niedźwiedzki?). W 1947 r. we wsi mieszkało 172 osoby (A. Wawryniuk, dz.cyt., s. 10-15 i podane tam pozycje).

 

« Wstecz

Wróć go góry