– Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubience
ul. 3 Maja 6
22-145 Dubienka
Tel. 82 566 80 44
Fax: 82 566 80 80
e-mail: opsdubienka@interia.pl

Kierownik:
Grażyna Burdzicka
Godziny przyjęć interesantów: 730 – 15 30
Głowna Księgowa
Barbara Pawelec
Dział Świadczeń pomocy środowiskowej
– pracownicy socjalni
Starszy Pracownik Socjalny – Barbara Ostapińska
Pracownik Socjalny – Joanna Kloc
Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
Aspirant Pracy Socjalnej ds. św. Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
Franciszek Pozaroszczyk
Zasady udzielania pomocy społecznej.
Zgodnie z ustawą podstawowym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia , zasoby i możliwości. Zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym. Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium RP oraz cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium RP posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
-ubóstwa;
-sieroctwa;
-bezdomności;
-bezrobocia;
-niepełnosprawności;
-długotrwałej lub ciężkiej choroby;
-przemocy w rodzinie;
-bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
-brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo- wychowawcze;
-trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
-trudności w ;przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
-alkoholizmu lub narkomani;
-zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
-klęski żywiołowej lub ekologicznej;

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom , którym dochód w rodzinie nie przekracza:

– na osobę samotnie gospodarującą – 701,00 zł.
– dla osoby w rodzinie – 528,00 zł.
– maksymalna kwota zasiłku stałego – 645,00 zł,
– kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – 308,00 zł

Świadczenia pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego ,bądź innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej, lub jej przedstawiciela ustawowego. Wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczeń z pomocy społecznej wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. W toku wywiadu ustala się sytuację osobistą i majątkowa osoby, rodziny ubiegającej się o te świadczenia. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej lub rodziny, albo miejscu pobytu.
Postawą ustalenia danych osoby ubiegającej się o świadczenia, stanu jej zdrowia oraz sytuacji osobistej, rodzinnej i materialnej stanowią odpowiednie aktualne dokumenty, a w szczególności:
– dowód osobisty
– orzeczenie komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia, decyzja organu rentowego przyznająca z ubezpieczenia społecznego albo zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności
– zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenie społeczne określone w odrębnych przepisach.

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
realizuje następujące świadczenia:

1. Świadczenia rodzinne:
1.1. Zasiłek rodzinny:
Zasiłek rodzinny przyznawany jest na okres od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. Natomiast wnioski o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na następny/nowy okres zasiłkowy składa się w lipcu w formie elektronicznej lub w sierpniu w formie tradycyjnej/papierowej.
Zasiłek rodzinny przysługuje:
 rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 opiekunowi faktycznemu dziecka;
 osobie uczącej się (tj. osobie pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
 18 roku życia;
 nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do 21 roku życia;
 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. W przypadku ukończenia przez dziecko 24 roku życia w trakcie ostatniego roku studiów prawo do zasiłku przysługuje do zakończenia tego roku studiów.
Zasiłek rodzinny przysługuje wraz z dodatkami, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty:
 674,00 zł;
 764,00 zł – w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
 95,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;
 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do 18 roku życia;
 135,00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia.
Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
 dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
o rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje;
o ojciec dziecka jest nieznany;
o powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
o sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
o dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
o członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki, z tytułu:
1.1.1. urodzenia dziecka:
 przysługuje jednorazowo w wysokości 1 000,00 zł;
 wniosek o dodatek z tytułu urodzenia dziecka składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia;
 dodatek przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczna nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu;
 przysługuje:
o matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka;
o opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.

1.1.2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:
 przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie;
 dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:
o 24 miesięcy kalendarzowych;
o 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
o 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 dodatek nie przysługuje, jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek:
o bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
o podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
o w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

1.1.3. samotnego wychowywania dziecka:
 przysługuje w wysokości 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci (w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 95,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 190,00 zł na wszystkie dzieci);
 przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
o drugi z rodziców dziecka nie żyje;
o ojciec dziecka jest nieznany;
o powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 dodatek przysługuje również pełnoletniej osobie do ukończenia 24 roku życia, uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

1.1.4. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (trzecie i kolejne dziecko):
 przysługuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
 wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 95,00 zł miesięcznie.

1.1.5. kształcenia i rehabilitacji dziecka:
 przysługuje:
o matce lub ojcu dziecka;
o opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także
o osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony);
o do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
o powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi miesięcznie:
o 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
o 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

1.1.6. rozpoczęcia roku szkolnego:
 przysługuje raz w roku szkolnym w wysokości 100,00 zł na dziecko;
 przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego;
 wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

1.1.7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły przysługuje:
 w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – w wysokości 113,00 zł miesięcznie na dziecko.

1.1.8. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły przysługuje:
 w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej – w wysokości 69,00 zł miesięcznie na dziecko.

1.2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe):
 przysługuje w wysokości 1 000,00 zł na jedno dziecko;
 przysługuje:
o matce lub ojcu dziecka;
o opiekunowi prawnemu dziecka;
o opiekunowi faktycznemu dziecka.
 zapomoga przyznawana jest jeśli:
o dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 922,00 zł netto;
o matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu (zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu może wystawić lekarz lub położna).
 wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

1.3. Świadczenie rodzicielskie:
 świadczenia rodzicielskie to wsparcie finansowe dla osób, które w okresie sprawowania opieki nad dzieckiem nie posiadają prawa do zasiłku macierzyńskiego;
 przysługuje:
o matce lub ojcu dziecka;
o opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzje o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia;
o rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzje o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia;
o osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzje o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia.
 świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:
o śmierci matki;
o porzucenia dziecka przez matkę;
o skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub uposażenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka.
 świadczenie to przysługuje w wysokości 1 000,00 zł miesięcznie;
 przyznawane jest na okres:
o 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
o 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
o 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
o 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
o 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga dzieci lub objęcia opieką pięciorga dzieci.
 w razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych;
 świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:
o co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;
o dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej;
o osoba ubiegająca się o świadczenie rodzicielskie lub osoba pobierająca świadczenie rodzicielskie nie sprawuje lub zaprzestała sprawowania osobistej opieki na dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;
o w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
o przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

1.4. Świadczenie pielęgnacyjne:
 nie jest uzależnione od dochodu i jego wysokość w 2018 r. wynosi 1 477,00 zł;
 świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
o matce lub ojcu;
o opiekunowi faktycznemu dziecka;
o osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
o innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 wykazane osoby mogą ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia bądź innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem:
o znacznym stopniu niepełnosprawności lub
o orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
• konieczności stałej / długotrwałej opieki;
• pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;
• konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia i rehabilitacji i edukacji.
 osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki – świadczenie przysługuje, w przypadku gdy zostaną łącznie spełnione następujące warunki:
o rodzice osoby wymagającej opieki: nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
o nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
o nie ma osób, o których mowa w powyższych punktach lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 świadczenie pielęgnacyjne przysługuje ono w momencie gdy niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
o nie później niż do ukończenia 18 r. życia lub
o w trakcie nauki w szkole / szkole wyższej do ukończenia 25 r. życia.
 świadczenie pielęgnacyjnie nie przysługuje, jeśli:
 osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do:
o emerytury, renty, renty socjalnej;
o renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego;
o zasiłku stałego;
o nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;
o zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
o specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
 osoba wymagająca opieki:
o pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
o została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zastępczej zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu.
 na osobę wymagającą opieki:
o inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
o jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
o inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

1.5. Zasiłek pielęgnacyjny:
 przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji;
 przysługuje w wysokości 184,42 zł miesięcznie w okresie od 1 listopada 2018 r. oraz w wysokości 215,84 zł miesięcznie w okresie od 1 listopada 2019 r.;
 dokumentem wymaganym przy ubieganiu się o zasiłek jest orzeczenie o niepełnosprawności;
 zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
o niepełnosprawnemu dziecku;
o osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 r. życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
o osobie, która ukończyła 75 lat;
o osobie powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
 zasiłek nie przysługuje:
o osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
o osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
o jeżeli członkom rodziny za granicą przysługuje świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją osoby, na którą jest składany wniosek, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 16 ust. 5a ustawy).

1.6. Specjalny zasiłek opiekuńczy:
 zasiłek ten przyznawany jest w wysokości 620,00 zł miesięcznie na okres od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego;
 wnioski o przyznanie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na następny/nowy okres zasiłkowy składa się w lipcu w formie elektronicznej lub w sierpniu w formie tradycyjnej/papierowej;
 przysługuje on osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682), a także małżonkom, jeżeli:
o nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
o rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 w celu sprawowania stałej opieki nad osobom legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
• konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub
• pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
• konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł;
 zasiłek ten nie przysługuje, jeśli:
o osoba sprawująca opiekę:
• ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
• ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
• legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
• osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotów wykonujących działalność leczniczą i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
• na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
• na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
• na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

2. Świadczenia wychowawcze (500+):
 przyznawane jest na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych, przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 przyznawane niezależnie od dochodu, na każde 2 i kolejne dziecko poniżej 18 roku życia. Wsparcie na pierwsze dziecko przysługuje rodzinom, których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza:
o 800,00 zł;
o 1 200,00 zł dla rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne.
 świadczenie wychowawcze otrzymują rodzie, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka;
 przyznawane jest na okres od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego;
 wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na następny/nowy okres zasiłkowy składa się w lipcu w formie elektronicznej lub w sierpniu w formie tradycyjnej/papierowej.

3. Fundusz alimentacyjny:
 przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie wyżej niż 500,00 zł;
 świadczenie z fundusz alimentacyjnego przyznawane są na okres od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego;
 wnioski o przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na następny/nowy okres zasiłkowy składa się w lipcu w formie elektronicznej lub w sierpniu w formie tradycyjnej/papierowej;
 świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna (za bezskuteczną uważa się egzekucję (art. 2 pkt 2 ustawy) w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych);
 świadczenia te przysługują osobom uprawnionym:
o do ukończenia przez nią 18 roku życia;
o do ukończenia przez nią 25 roku życia – w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej;
o bezterminowo – w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725,00 zł;
 ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego (rodzica);
 świadczenie nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona:
o została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
o zawarła związek małżeński.

4. Dobry Start (300+):
 to jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody;
 świadczenie Dobry Start przysługuje raz w roku:
o rodzicom,
o opiekunom faktycznym,
o opiekunom prawnym,
o rodzinom zastępczym,
o osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,
o dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych,
o dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo- terapeutycznych,
o osobom uczącym się – oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się w szkole, niepozostające na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz usamodzielnianą, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się:
o 20 roku życia,
o 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
 świadczenie przysługuję również w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się ukończy 20 lub 24 rok życia przed rozpoczęciem roku szkolnego;
 świadczenie Dobry Start nie przysługuje:
o na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego (tzw. zerówka w przedszkolu lub szkole);
o jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w: domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, szkole wojskowej, innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie.
 wniosek można składać do 30 listopada;
 w przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

5. Za życiem:
 jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art.4 ust.3 „ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii”, przyznaje się na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000,00 zł.
 świadczenie przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów;
 do wniosku należy dołączyć:
o zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna) – wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.
o zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który, posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Przepisy nie określają szczegółowo wzoru takiego zaświadczenia.
 wniosek o wypłatę świadczenia należy złożyć do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.

6. Zasiłek dla opiekuna:
 zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna (Dz. U. z 2014 poz. 567) osobie, której z dniem 1 lipca 2013 r. wygasła decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) przysługuje zasiłek dla opiekuna w kwocie 620,00 zł miesięcznie;
 zasiłek dla opiekuna przysługuje za okresy:
o od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, tj. do dnia 14 maja 2014 r., jeżeli osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego, określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r., potwierdzone oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna;
o od dnia 15 maja 2014 r. jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r., potwierdzone wywiadem środowiskowym przeprowadzonym w miejscu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.
 zasiłek dla opiekuna przysługuje:
o matce albo ojcu;
o innym osobom, na których, zgodnie z przepisami ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności;
o opiekunowi faktycznemu dziecka.
• jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie o ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopni niepełnosprawności;
• zasiłek dla opiekuna przysługuje także osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu, albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki;
 zasiłek dla opiekuna nie przysługuje, jeżeli:
o osoba sprawująca opiekę:
• ma ustalone prawo do zasiłku dla opiekuna;
• jest zatrudniona lub wykonuje inną pracę zarobkową na podstawie: stosunku
• pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej;
• ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka;
• przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
• ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
• legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (dotyczy innych osób ubiegających się o zasiłek dla opiekuna niż rodzice osoby niepełnosprawnej wymagającej opieki).
o osoba wymagająca opieki:
• pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
• została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i nie korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej.
o osoba w rodzinie:
• ma ustalone prawo do zasiłku dla opiekuna;
• ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury w związku z opieką nad dzieckiem;
• ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem
• w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo świadczenia pielęgnacyjnego na tę lub inną osobę w rodzinie lub poza rodziną.
o na osobę wymagającą opieki:
• inna osoba ma ustalone prawo do zasiłku dla opiekuna;
• inna osoba ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
• członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wróć go góry