– Informacja dotycząca stypendiów szkolnych

Do 15 września 2020 r. można składać w Urzędzie Gminy Dubienka

wnioski o stypendia szkolne na rok szkolny 2020/2021

Kryteria, które należy spełnić, aby otrzymać stypendium szkolne:

  • miesięczny dochód na członka rodziny nie może przekroczyć 528,00 zł netto,
  • przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy Dubienka, od klasy I szkoły podstawowej do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jak do ukończenia 24 roku życia.

Uczniowie pełnoletni winni sami składać wnioski o przyznanie stypendium lub udzielić rodzicowi (opiekunowi) pisemnego upoważnienia do złożenia wniosku, reprezentowania w postępowaniu i pobierania przyznanego świadczenia.

Do wniosku o udzielenie pomocy materialnej załącza się zaświadczenia o wysokości dochodów.

 

  • Jako dochód poszczególnych członków rodziny należy wpisać sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, bez względu na źródło ich uzyskania z wyjątkiem jednorazowego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, wartość świadczeń w naturze, świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych, świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 319), świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1598), dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego, świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2407), tzw. Program „Rodzina 500+”, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821), oraz pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty.
  • W przypadku utraty dochodu przez danego członka rodziny należy podać jego dochody z miesiąca złożenia wniosku.
  • Do uzyskanych przychodów nie wlicza się (i nie uwzględnia się w tabelce): podatku dochodowego od osób fizycznych (tylko dochód netto), płaconych przez członków rodziny składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
  • W przypadku uzyskania przychodów z gospodarstwa rolnego należy przyjmować, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuję się dochód miesięczny w wysokości 308 zł – w razie wątpliwości wpisać tylko liczbę ha przeliczeniowych.
  • Na udokumentowanie dochodów należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów, czyli min. zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej uwzględniające rodzaj świadczeń i ich wysokość, zaświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego w trybie art.8 ust. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej, odcinki rent, emerytur, alimentów, zaświadczenia z zakładów pracy, zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego i inne albo oświadczenie o wysokości dochodów.

 

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez zwrot uprzednio poniesionych i odpowiednio udokumentowanych wydatków tj. po przedstawieniu oryginalnych faktur lub rachunków (wystawionych imiennie na wnioskodawcę) – potwierdzających poniesione wydatki.

Wysokość stypendium szkolnego wyliczana jest na podstawie ilości uczniów zakwalifikowanych do przyznania stypendium oraz wysokości otrzymanej dotacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dubienka pod nr telefonu 82 566 80 02.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną i zagrożeniem związanym z COVID-19 prosimy o wypełnianie wniosków przed wizytą w Urzędzie Gminy.

Wnioski w wersji papierowej dostępne są w Urzędzie Gminy.

Wróć go góry