– Informacja o IX Sesji Rady Gminy Dubienka

 

Dubienka, dnia 11 lipca 2019 r.

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

Informuję, że w dniu 22 lipca 2019 r. o godz. 1200 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubience odbędzie się IX sesja Rady Gminy Dubienka.

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji.
  4. Podjęcie uchwały nr IX/37/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
  5. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
  6. Zapytania i wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.

 

 

 

               Przewodniczący Rady

             /-/ Mieczysław Neczaj

Wróć go góry