– Informacja o obowiązujących w 2020 roku stawkach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 stycznia 2020 r. ulegają zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości,  na których zamieszkują mieszkańcy.

 

Zgodnie  z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach, segregowanie staje się obowiązkowym sposobem zbierania odpadów przez mieszkańców.

 

Od 1 stycznia 2020 r. opłata za odbiór segregowanych odpadów wynosi 12,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

 

W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalny w sposób selektywny, podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 24,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

 

Mieszkańcy, którzy złożyli wcześniej deklarację selektywnej zbiórki odpadów nie muszą wypełniać ponownie formularza. Urząd Gminy prześle tym mieszkańcom zawiadomienie o wysokości nowej stawki.

 

Nowy formularz mają obowiązek złożyć właściciele nieruchomości, którzy w uprzednio złożonym formularzu zadeklarowali nieselektywny odbiór odpadów.

Wróć go góry