– INFORMACJA W SPRAWIE SUSZY

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY DUBIENKA

 

Rolnicy, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku suszy mają możliwość zgłaszania strat w uprawach polowych i działach specjalnych produkcji rolnej do dnia 31 lipca 2019 r.

W Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonym przez INiG w Puławach, w ogłoszonym raporcie nr 6 zapisano, że na terenie Gminy Dubienka występuje zagrożenie suszą na glebach kategorii I w uprawach: zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepik, krzewy owocowe oraz na glebach kategorii II w uprawach rzepak i rzepik.

Kategorię gleb dla danej działki można sprawdzić na stronie internetowej w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej w zakładce mapa kategorii glebowych.

Druk oświadczenia można pobrać w Urzędzie Gminy Dubienka lub ze strony internetowej Gminy Dubienka www.dubienka.eurzad.eu

Do oświadczenia należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2019 r. oraz podpisaną klauzulę informacyjną (RODO).

 

Straty oszacuje komisja podczas lustracji uprawy w terminie do 2 miesięcy od zgłoszenia strat nie później jednak niż do zbiorów zgłoszonej uprawy.

 

Wójt Gminy

 /-/ Krystyna Deniusz-Rosiak

 

Dubienka, 17 lipca 2019 r.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 • Administratorem Państwa danych jest Gmina Dubienka reprezentowana przez Wójta z siedzibą: ul. 3 Maja 6, 22-145 Dubienka, e-mail: gmina@dubienka.eurzad.eu , tel. (82) 566 80 02.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań w zakresie przeprowadzenia oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
  w tym przepisów archiwalnych.
 • Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 • Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

  • Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
  • Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Oświadczenie_uprawy

Wróć go góry