– IV sesja Rady Gminy Dubienka

I N F O R M A C J A

Informuję, że w dniu 21 lutego 2019 r. o godz. 12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubience odbędzie się IV sesja Rady Gminy Dubienka.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad III sesji.

 4. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

 5. Podjęcie uchwały nr IV/17/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

 6. Podjęcie uchwały nr IV/18/19 zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 7. Podjęcie uchwały nr IV/19/19 w sprawie likwidacji Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej.

 8. Podjęcie uchwały nr IV/20/19 w sprawie dopłaty do cen wody i ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gminy Dubienka.

 9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018 oraz potrzeby związane z realizacją zadań.

 10. Podjęcie uchwały nr IV/21/19 w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 Gminy Dubienka.

 11. Podjęcie uchwały nr IV/22/19 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Dubienka.

 12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dubienka za 2018 rok.

 13. Zapytania i wolne wnioski.

 14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady        

Mieczysław Neczaj            

Wróć go góry