– Konsultacje społeczne projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju dla Gmin: Białopole, Kamień, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź, Dubienka, Dorohusk, Horodło, na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2035 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 40 z późn zm.), art. 6 ust. 3-6 oraz art. 9 pkt. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1259 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm. ) oraz w związku z treścią Porozumienia w sprawie opracowania Ponadlokalnej Strategii Rozwoju dla Gmin: Białopole, Kamień, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź, Dubienka, Dorohusk, Horodło, na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku, ogłasza się konsultacje społeczne projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju dla Gmin: Białopole, Kamień, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź, Dubienka, Dorohusk, Horodło, na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Celem konsultacji społecznych jest podanie do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz zebranie opinii na temat planowanych kierunków współpracy ponadlokalnej i zapewnienie możliwości udziału lokalnych interesariuszy w procesie przygotowania dokumentów.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 31 stycznia 2024 r. do dnia 20 marca 2024 r. w formie pisemnej i ustnej, a opinie o projekcie Strategii wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko można składać do dnia 20 marca 2024 roku w następujący sposób:

  • drogą elektroniczną – przesyłając formularz na adres mailowy: gmina@bialopole.eu
  • pisemnie – przesyłając lub dostarczając formularz na adres pocztowy Gminy Białopole, ul. Chełmska 1, 22-135 Białopole
  • ustnie – do protokołu w Urzędzie Gminy Białopole, ul. Chełmska 1, 22-135 Białopole (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem 82 568 22 04 ).

W ramach konsultacji społecznych przewidziano również otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w siedzibie Urzędzie Gminy Białopole, ul. Chełmska 1, 22-135 Białopole, w dniu 28 lutego 2024 r. o godz. 13.00 w Sali konferencyjnej, pokój nr 3.

Dokumenty do pobrania:

1. Projekt Ponadlokalnej Strategii Rozwoju dla Gmin: Strategia-MW-2023-2030_do-konsultacji

2. Załącznik nr 1 do Ponadlokalnej Strategii Rozwoju: Zalacznik-nr-1-do-PSR

3. Załącznik nr 2 do Ponadlokalnej Strategii Rozwoju: Zalacznik-nr-2-do-PSR

4. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu: Prognoza-OOS-MW

5. Formularz zgłaszania uwag do projektu: Formularz-zgłaszania-uwag-do-projektu

 

Wróć go góry