– Oferta pracy – Asystent rodziny

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubience zatrudni osobę na stanowisku asystenta rodziny

Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która posiada:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie :
  1. wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, nauki o rodzinie lub praca
   socjalna lub
  2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z
   zakresu pracy z dziećmi lub rodzina i udokumentuje co najmniej roczny staż
   pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi
   zakres programowy szkolenia określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i
   Polityki Społecznej w spawie szkoleń na asystenta rodziny ( Dz. U. z 2011r.
   Nr 272,poz.1608 ) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi
   lub rodziną lub
  3. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną , a
   także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska
  nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w
  stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
  umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie wykonuje obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której
  praca ta będzie prowadzona.
 • asystent rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich
  kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną w szczególności przez
  udział w szkoleniach oraz samokształceniu.

Zakres wymaganych zadań na stanowisku:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 2. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego ;
 3. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych ;
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych ;
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi ;
 6. wspieranie aktywności społecznej rodzin ;
 7. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych ;
 8. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej ;
 9. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych ;
 10. udzielanie wsparcia dzieciom w szczególności poprzez udział w zajęciach psychospołecznych ;
 11. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia
  bezpieczeństwa dzieci i rodzin ;
 12. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną ;
 13. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny , nie rzadziej niż co pól
  roku i przekazywanie tej oceny kierownikowi OPS w Dubience ,
 14. sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach
 15. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej,
  właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i
  osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.
 16. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą o których
  mowa w art.9a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy
  w rodzinie (. U. z 2015r. poz. 1390) lub innymi podmiotami, których
  pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną :

Wymagane dokumenty:

 • życiorys ( CV )
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie doświadczenie zawodowe
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 • prawa jazdy kat. B

Informacje dodatkowe:

 • wymiar czasu pracy : umowa zlecenie
 • przy zatrudnianiu kandydat będzie musiał dostarczyć zaświadczenie o
  niekaralności z Centralnego Rejestru Karnego

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dubience ul.3- Maja 6 ; 22- 145 Dubienka do dnia 19 kwietnia 2019r.
Aplikacje, które wpłyną do tut. Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokument aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016r. poz.922 z póź. zm. ) oraz ustawą z dnia 22 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016r. poz.92 z póź. zm.)

Wróć go góry