– Pomoc żywnościowa

Informujemy, że Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych Gmina Dubienka im. Tadeusza Kościuszki w Dubience, realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – PODPROGRAM 2021 PLUS.

Czas realizacji: luty 2023 r. – sierpień 2023 r.

Żywność dystrybuowana jest nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej oraz z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (do 220%).

Kryteria dochodowe:

  • 1 707,20 zł – osoba samotna (776 zł * 220%)
  • 1 320,00 zł – dochód na jednego członka w rodzinie (600 zł * 220%)

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z PO PŻ zobowiązane są zgłaszać się do pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dubience (osobiście lub telefonicznie 82 566 80 80) w celu sprawdzenia sytuacji dochodowej i ewentualnego zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

Osoby zainteresowane muszą wypełnić oświadczenie o dochodzie swojej rodziny netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

UWAGA!
Osoby, które korzystały we wcześniejszych latach z w/w pomocy,
również są zobowiązane do ponownego przeliczenia dochodu
i zakwalifikowania do Programu.

Wróć go góry