– Projekt dla osób z niepełnosprawnością

 

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością, które spełniają poniższe warunki:

  • są studentami ostatniego roku studiów lub absolwentami – osoby realizujące naukę w szkole wyższej na ostatnim roku lub posiadające tytuł zawodowy/stopień naukowy wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
  • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  • są zamieszkałe na terenie woj. lubelskiego;
  • pozostają bez zatrudnienia (należy rozumieć przez to osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy);
  • nie uczestniczą w innych projektach finansowanych ze środków PFRON.

 

 

 

Wróć go góry