– Projekt OSDZ-YEI II tura

W związku z realizacją przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Chełmie projektu „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – YEI” II tura, zwracamy się z propozycją przeprowadzenia wspólnej akcji informacyjno-promocyjnej skierowanej do potencjalnych uczestników projektu i ich rodzin.

Uczestnikami projektów realizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy w ramach „Gwarancji dla młodzieży” będą osoby w wieku 18-24 lata, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu tzw. kategoria NEET. Projekt adresowany jest przede wszystkim do młodzieży pozostającej bez zatrudnienia, zagrożonej wykluczeniem społecznym, w szczególności do osób wywodzących się z rodzin niepełnych, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi.

Ze względu na poziom wykształcenia i zakres doświadczenia zawodowego adresatami wsparcia będą osoby, które posiadają wykształcenie na poziomie szkoły podstawowej (dopuszcza się też uczestników z nieukończonym poziomem ISCED 1), nie posiadają kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz osoby posiadające zawód lub kwalifikacje w zawodzie, które po skończeniu nauki nie mogą znaleźć zatrudnienia.

Do tzw. kategorii NEET zaliczają się w przypadku projektów „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” osoby młode w wieku 18-24 lata, które spełniają łącznie trzy warunki:

– nie pracują (tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo),

– nie kształcą się (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),

– nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny, czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie, kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować, czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu).

Propozycja kursów zawodowych w projekcie:

Kobiety: sprzedawca z kasą fiskalną i komputerem, kelner barman.

Mężczyźni: magazynier z obsługą wózka widłowego, operator obrabiarek CNC.

Dodatkowe kursy modułowe podczas udziału w kursie zawodowym: Kurs komputerowy ECDL 30h lub Kurs języka obcego 30h.

Kreowanie wizerunku: fryzjer, make-up, zakup strojów i obuwia w wysokości 700 złotych. Ponadto udział w zajęciach: z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy, psychologiem, prawnikiem.

Zapewniamy wyżywienie; zwrot kosztów dojazdu i pobytu dziecka (do lat 7) w żłobku / przedszkolu.

Premia za ukończony kurs zawodowy wynosi 1.017,40 złotych.

Stypendium za staż trwający trzy miesiące w wysokości: 1.017,40 złotych/m-c.

Po ukończeniu stażu zapewniamy uczestnikom projektu trzymiesięczne zatrudnienie.

Rekrutacja trwa do 15 kwietnia 2019 roku.

Ulotka OSDZ-YEI II tura – rekrutacja

Wróć go góry