– Przekazanie: ubrania specjalne dla OSP Dubienka

W dniu10 stycznia 2020r. o godz. 910  Gmina Dubienka uroczyście przekazała bezpłatnie umową użyczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubience wyposażenie osobiste strażaków ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu  Sprawiedliwości zgodnie z umową nr DFS-III-7211-360.2019 z dnia 9 października 2019r., tj.:

  1. 6 kompletów ubrań specjalnych

W uroczystościach brali udział przedstawiciele Urzędu Gminy Dubienka, Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubience oraz Senator Rzeczpospolitej Polskiej Profesor Józef Zając.

Łączna wartość początkowa oddanego w bezpłatne używanie sprzętu będącego przedmiotem umowy, na dzień podpisania umowy wynosi: 23 900,06 zł brutto (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset złotych 06/100). Wkład własny Gminy Dubienka to 1% wartości czyli 239,00zł a dofinansowanie to 99% to jest 23661,06 zł.

 

Wróć go góry