– V sesja Rady Gminy Dubienka

I N F O R M A C J A

Informuję, że w dniu 22 marca 2019 r. o godz. 12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubience odbędzie się V sesja Rady Gminy Dubienka.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad IV sesji.

 4. Podjęcie uchwały nr V/23/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

 5. Podjęcie uchwały nr V/24/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 6. Podjęcie uchwały nr V/25/19 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2020 roku.

 7. Podjęcie uchwały nr V/26/19 w uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019.

 8. Podjęcie uchwały nr V/27/19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dubienka oraz planów pracy komisji Rady na rok 2019.

 9. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Dubienka za rok 2018.

 10. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

 11. Zapytania i wolne wnioski.

 12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady    

Mieczysław Neczaj      

Wróć go góry