– VI sesja Rady Gminy Dubienka

I N F O R M A C J A

Informuję, że w dniu 26 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubience odbędzie się VI sesja Rady Gminy Dubienka.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie.

  2. Ustalenie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z obrad V sesji.

  4. Podjęcie uchwały nr VI/28/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

  5. Podjęcie uchwały nr VI/29/19 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dubienka na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

  6. Informacja Komendanta Gminnego OSP z działalności i realizacji budżetu OSP w 2018 r

  7. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

  8. Zapytania i wolne wnioski.

  9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady                                    

/-/ Mieczysław Neczaj                                     

   

VI Sesja Rady Gminy Dubienka 

                           

Wróć go góry