– VIII sesja Rady Gminy Dubienka

I N F O R M A C J A

Informuję, że w dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 1200 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubience odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Dubienka.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad VII sesji.
 4. Raport o stanie Gminy Dubienka za 2018 rok:
 5. przedstawienie raportu o stanie Gminy Dubienka za rok 2018,
 6. debata nad raportem,

 (zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem oprócz radnych głos mogą również zabierać mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym  dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15).

 1. podjęcie uchwały nr VIII/31 /19 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Dubienka.
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok:
 3. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłożonego przez Wójta Gminy Dubienka rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
 4. przedstawienie uchwały Nr 1/19 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubienka z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Gminy Dubienka za rok 2018 i wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dubienka.
 5. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubienka w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubienka za 2018 rok.
 6. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubienka o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dubienka z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
 7. dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
 8. podjęcie uchwały nr VIII/32/19 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Dubienka z wykonania budżetu za 2018 r.
 9. Podjęcie uchwały nr VIII/33/19 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubienka z wykonania budżetu za 2018 r.
 10. Podjęcie uchwały nr VIII/34/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały nr VIII/35/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 13. Wolne wnioski i sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.

               Przewodniczący Rady

             /-/ Mieczysław Neczaj

 

Wróć go góry