– XII sesja Rady Gminy Dubienka

I N F O R M A C J A

 

Informuję, że w dniu 27 września 2019 r. o godz. 1300 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubience odbędzie się XII sesja Rady Gminy Dubienka.

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji.
  4. Podjęcie uchwały nr XII/41/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
  5. Podjęcie uchwały nr XII/42/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  6. Podjęcie uchwały nr XII/43/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy
  7. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
  8. Zapytania i wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad.

 

 

 

            Przewodniczący Rady

     /-/ Mieczysław Neczaj

Wróć go góry