– XIV sesja Rady Gminy Dubienka

I N F O R M A C J A

 

Informuję, że w dniu 30 października 2019 r. o godz. 1100 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubience odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Dubienka.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 

  1. Otwarcie.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji.
  4. Podjęcie uchwały nr XIV/46/19 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dubienka.
  5. Podjęcie uchwały nr XIV/47/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
  6. Podjęcie uchwały nr XIV/48/19 w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dubienka na lata 2019-2023.
  7. Informacja o analizach oświadczeń majątkowych.
  8. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
  9. Zapytania i wolne wnioski.
  10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Mieczysław Neczaj

Wróć go góry