– XVI sesja Rady Gminy Dubienka

I N F O R M A C J A

 

Informuję, że w dniu 11 grudnia 2019 r. o godz. 900 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubience odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Dubienka.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.     Otwarcie.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z obrad XV sesji.

4.     Wystąpienie dzielnicowego Komisariatu Policji w Dorohusku.

5.     Podjęcie uchwały nr XVI/53/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

6.     Podjęcie uchwały nr XVI/54/19 w sprawie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dubienka.

7.     Podjęcie uchwały nr XVI/55/19 w sprawie zamiaru połączenia Gminnego Ośrodka Kultury w Dubience i Biblioteki Publicznej Gminy Dubienka.

8.     Podjęcie uchwały nr XVI/56/19 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

9.     Podjęcie uchwały nr XVI/57/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

10.       Podjęcie uchwały nr XVI/58/19 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

11.       Podjęcie uchwały nr XVI/59/19 w przedmiocie zgody na zmianę umowy ustanowienia użytkowania pomiędzy Gminą Dubienka a Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym w Dubience Spółce z o.o. w Dubience z dnia 30.06.2000 r. w formie aktu notarialnego za nr rep. A 5292/2000.

12.       Zapytania i wolne wnioski.

13.       Zakończenie obrad.

      Przewodniczący Rady

     /-/ Mieczysław Neczaj

Wróć go góry