– XVII sesja Rady Gminy Dubienka

I N F O R M A C J A

 

Informuję, że w dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubience odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Dubienka.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.       Otwarcie.

2.       Ustalenie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z obrad XVI sesji.

4.       Podjęcie uchwały nr XVII/60/19 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dubienka oraz aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Dubienka.

5.       Podjęcie uchwały nr XVII/61/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

6.       Podjęcie uchwały nr XVII/62/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

7.       Podjęcie uchwały nr XVII/63/19 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020:

·          przedstawienie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem wójta gminy;

·          odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie dotyczącej  projektu uchwały budżetowej na 2020 rok;

·          odczytanie opinii stałych komisji rady gminy o projekcie budżetu i wniosków komisji;

·          odczytanie stanowiska wójta gminy w sprawie opinii komisji i wniosków radnych;

·          dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;

·          głosowanie projektu uchwały.

8.       Podjęcie uchwały nr XVII/64/19 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

·     odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie dotyczącej  projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;

·     dyskusja nad projektem uchwały;

·     głosowanie projektu uchwały.

9.       Podjęcie uchwały nr XVII/65/19 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dubienka.

10.  Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

11.  Zapytania i wolne wnioski.

12.  Zakończenie obrad.

 

               Przewodniczący Rady

     /-/ Mieczysław Neczaj

Wróć go góry