– XVIII sesja Rady Gminy Dubienka

I N F O R M A C J A

 

Informuję, że w dniu 5 lutego 2020 r. o godz. 12.00  w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubience odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy Dubienka.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.       Otwarcie.

2.       Ustalenie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z obrad XVII sesji.

4.       Podjęcie uchwały nr XVII/66/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/54/19 Rady Gminy Dubienka z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dubienka.

5.       Podjęcie uchwały nr XVII/67/20 w sprawie zmiany Statutu Gminy Dubienka.

6.       Podjęcie uchwały nr XVII/68/20 w sprawie zmiany uchwały nr II/7/18 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Dubienka.

7.       Podjęcie uchwały nr XVII/69/20 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych.

8.       Podjęcie uchwały nr XVII/70/20 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.

9.       Podjęcie uchwały nr XVII/71/20 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie poopróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

10.  Podjęcie uchwały nr XVII/72/20 uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020.

11.  Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

12.  Zapytania i wolne wnioski.

13.  Zakończenie obrad.

 

        Przewodniczący Rady

     /-/ Mieczysław Neczaj

Wróć go góry