– XX (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Dubienka

I N F O R M A C J A

 

Informuję, że w dniu 27 lutego 2020 r. o godz. 1400 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubience odbędzie się XX (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Dubienka.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.     Otwarcie.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji.

4.     Podjęcie uchwały nr XIX/77/20 uchylającej uchwały w sprawie połączenia sołectw oraz uchwalenia statutów sołectw.

5.     Sprawozdanie z działalności wójta pomiędzy sesjami.

6.     Wolne wnioski, zapytania i informacje.

7.     Zakończenie obrad.

 

 

               Przewodniczący Rady

     /-/ Mieczysław Neczaj

Wróć go góry