– XXI sesja Rady Gminy Dubienka – aktualizacja.!!

 

Informuję, że XXI sesja Rady Gminy Dubienka jest odwołana.

 

I N F O R M A C J A

 

Informuję, że w dniu 30 marca 2020 r. o godz. 900 w Świetlicy Wiejskiej w Dubience (remiza OSP) odbędzie się XXI sesja Rady Gminy Dubienka.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.     Otwarcie.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji.

4.     Podjęcie uchwały nr XXI/78/20 w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2020 roku.

5.     Podjęcie uchwały nr XXI/79/20 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2021 środków stanowiących fundusz sołecki.

6.     Podjęcie uchwały nr XXI/80/20 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

7.     Podjęcie uchwały nr XXI/81/20 w sprawie dopłaty do cen wody i ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gminy Dubienka.

8.     Podjęcie uchwały nr XXI/82/20 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych.

9.     Podjęcie uchwały nr XXI/83/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy.

10.  Sprawozdanie z działalności wójta pomiędzy sesjami.

11.  Wolne wnioski, zapytania i informacje.

12.  Zakończenie obrad.

               Przewodniczący Rady

     /-/ Mieczysław Neczaj

UWAGA:

Ze względu na panującą epidemię Sesja odbędzie się bez udziału publiczności !

Wróć go góry