– XXI sesja Rady Gminy Dubienka

I N F O R M A C J A

 

Informuję, że w dniu 9 kwietnia 2020 r. o godz. 1300 w Świetlicy Wiejskiej w Dubience (remiza OSP) odbędzie się XXI sesja Rady Gminy Dubienka.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 

  1. Otwarcie.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji.
  4. Podjęcie uchwały nr XXI/78/20 w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2020 roku.
  5. Podjęcie uchwały nr XXI/79/20 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.
  6. Podjęcie uchwały nr XXI/80/20 w sprawie dopłaty do cen wody i ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gminy Dubienka.
  7. Podjęcie uchwały nr XXI/81/20 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych.
  8. Podjęcie uchwały nr XXI/82/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy.
  9. Zakończenie obrad.

 

 

 

               Przewodniczący Rady

     /-/ Mieczysław Neczaj

Wróć go góry