– XXII sesja Rady Gminy Dubienka

I N F O R M A C J A

 

Informuję, że w dniu 12 maja 2020 r. o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubience  odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Dubienka.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 

1.     Otwarcie.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji.

4.     Podjęcie uchwały nr XXII/83/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

5.     Podjęcie uchwały nr XXII/84/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

6.     Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

7.     Zapytania i wolne wnioski.

8.   Zakończenie obrad.

 

 

 

               Przewodniczący Rady

     /-/ Mieczysław Neczaj

Wróć go góry