– XXIV sesja Rady Gminy Dubienka

Dubienka, dnia 15 lipca 2020 r.

 

I N F O R M A C J A

 

Informuję, że w dniu 23 lipca 2020 r. o godz. 900 w Świetlicy Wiejskiej w Dubience odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Dubienka.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII sesji.
 4. Podjęcie uchwały nr XXIV/92/20 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Dubienka w 2020 roku.
 5. Podjęcie uchwały nr XXIV/93/20 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały nr XXIV/94/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały nr XXIV/95/20 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Finansowo-Gospodarczej Rady Gminy Dubienka.
 8. Podjęcie uchwały nr XXIV/96/20 zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 9. Podjęcie uchwały nr XXIV/97/20 w sprawie rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G dotyczącej potencjalnych zagrożeń wynikających z wprowadzenia sieci telekomunikacyjnej 5G.
 10. Przedstawienie wyników konsultacji z mieszkańcami gminy w sprawie połączenia sołectw i projektów statutów sołectw.
 11. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 12. Wolne wnioski i sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Mieczysław Neczaj

 

Wróć go góry