UG Dubienka

Zobacz także

Rozlicz PIT w gminie Dubienka

Od 1 stycznia 2020 r. ulegają zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości,  na których zamieszkują mieszkańcy.

 

Zgodnie  z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach, segregowanie staje się obowiązkowym sposobem zbierania odpadów przez mieszkańców.

 

Od 1 stycznia 2020 r. opłata za odbiór segregowanych odpadów wynosi …

Niech magiczna noc Wigilijnego wieczoru
przyniesie spokój i radość,
a Nowy Rok obdaruje
pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2020
życzą
                                                             Przewodniczący Rady Gminy                 Wójt Gminy
  Mieczysław Neczaj                  Krystyna Deniusz – Rosiak
Dubienka, Boże Narodzenie 2019 r.

I N F O R M A C J A

 

Informuję, że w dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubience odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Dubienka.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.       Otwarcie.

2.       Ustalenie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z obrad XVI sesji.

4.       Podjęcie uchwały nr XVII/60/19 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i …

Wróć go góry